במידה ויש בעיה במראה האתר יש ללחוץ ולהחזיק את מקש ה- Ctrl ולגלול את גלגלת העכבר למטה.

תנאי שימוש

תנאי שימוש
באתר ובמערכת "תרומת דם להצלת חיים" www.trumatdam.co.il
(להלן יכונו האתר והמערכת, ביחד – "האתר")
גולשים יקרים!
למען הסר ספק, אתר תרומת דם אינו אחראי בצורה ישירה או עקיפה על כל תורם ו/או תרומת דם אשר תגיע כתוצאה ישירה או עקיפה משליחת מייל בבקשה לתרומת דם. האחריות הבלעדית של איכות התרומות ושל התרומות עצמן נופלת על בית החולים בו ינתנו התרומות.
אין האתר לוקח אחריות בשום צורה על בריאות החולים ו/או התורמים. האחריות לבדיקת בריאות התורמים חלה על עצמם בלבד והאתר לא יקח אחריות על הדרדרות במצבו הבריאותי של תורם בעקבות התרומה שנתן.
מטרתו הבלעדית של האתר הינה לתווך בין מבקש התרומה לבין אדם עצמאי המעוניין לתרום על פי שיקול דעתו הבלעדי.
למרות שכל בקשה לתרומות תיבדק לפני שתישלח לתורמים, אין האתר אחראי על נכונות הפרטים וכל תורם אחראי על בירור המקרה ותאום מול שולח הבקשה אשר פרטיו יפורטו בגוף הבקשה לתרומה.
אין באפשרות האתר לעקוב אחר מספר התורמים המגיעים לתרום ולכן אינו קיים סיכוי באם יגיע תורם ללא תאום מראש כי לא יוכל לתרום באותו הביקור.
בנוסף להגבלת אחריות זו אנא קראו את תנאי השימוש באתר, המהווים הסכם בינינו וביניכם, באופן יסודי בטרם תגלשו באתר או תעשו שימוש כלשהו בשירותיו. הצהרת הפרטיות המופיעה באתר מהווה אף היא חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש, אך בכל מקרה של סתירה בין השניים, יגבר האמור בתנאי השימוש. תנאי השימוש והצהרת הפרטיות יכונו להלן – "תנאי השימוש".

חשוב לדעת!
השימוש בשירותי האתר או בחלק מהם (לרבות גלישה ורישום) יהווה הסכמה מצדכם לתנאי השימוש.

בחלק מהמדורים באתר ימצאו תנאי שימוש נוספים או הסכמים מקוונים, המתייחסים במפורט לאותו מדור. השימוש במדורים הללו כפוף הן לתנאי שימוש אלה והן לתנאים ולהסכמים הפרטניים שימצאו בהם. תנאי שימוש אלה מתווספים איפוא לכל תנאים והסכמים אחרים המצויים באתר. במקרה של סתירה, יגבר האמור בתנאי שימוש אלה. בכל מקרה, תועדף פרשנות שלא תביא לסתירה בין מסמכים ותאפשר את קיום האמור במסמכים שונים במקביל.
אם אינכם מסכימים להוראות תנאי השימוש או לחלק מהם אל תגלשו באתר ואל תעשו שימוש בשירותיו בכל דרך אחרת.

תנאי השימוש חלים על כל שימוש שנעשה באתר, בין באמצעות רשת האינטרנט ובין בכל דרך אחרת. כמו כן, תנאי השימוש חלים על השימוש באתר בכל צורה שהיא באמצעות מחשבים או כל מכשיר אחר, לרבות טלפונים סלולאריים, מחשבי כף יד וכדומה.

הפרת תנאי השימוש ו/או הפרת התחייבות כלשהי של המשתמש מאלה המפורטות בתנאי השימוש עלולה לגרום לחסימת הגישה לאתר, וזאת בנוסף לכל זכות אחרת העומדת למפעיל האתר על פי כל דין.
מבוא
1.        הינה מערכת המשמשת לצורך פניה ממוקדת לאנשים בעלי סוג דם כולשהו עקב פניה בבקשה לתרומות דם. האתר מפותח ומופעל על ידי אורן מירון (להלן – "המפעיל"). האתר ממוקם ופועל תחת שם מתחם שבבעלות המפעיל בכתובת http://www.trumatdam.co.il. המונח "המפעיל" יפורש כ: המפעיל, לרבות בעליו, מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו.
2.        השימוש בשירותים שונים באתר אינו כרוך בתשלום.
כללי
3.        האמור במבוא ובהקדמה שלפניו הינם חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
4.        הכתוב לעיל ולהלן חל על כל משתמש באתר, והשימוש בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד.
5.        כותרות הפרקים של תנאי השימוש הינן לנוחות בלבד, ואין לראות בהן כמחייבות או כמסייעות בפרשנות.
6.        בנוסף על ההגדרות המופיעות בכל מקום אחר בתנאי השימוש יחולו ההגדרות הבאות:
6.1.      "בעל חשבון" –  גולש שנרשם לאתר ומשתמש בשירותיו.
6.2.      "גולש" – אדם או תאגיד, לרבות מי מטעמם, הגולש באתר.
6.3.      "הודעה" – דוא"ל, SMS, הודעת פקס וכל הודעה אחרת בכל מתכונת או פורמט שניתן יהיה לשלוח באמצעות האתר ו/או בסיועו.
6.4.      "משתמש" – גולש או בעל חשבון.
6.5.      "תוכן" או "תכנים" – כל מידע מכל סוג שהוא, לרבות תוכן מילולי, חזותי, קולי, אור-קולי, וכן כל שילוב שלהם וכן עיצובם, עיבודם, עריכתם, הפצתם ודרך הצגתם, לרבות (אך לא רק): כל תמונה, עיצוב, קונספט, צילום, איור, הנפשה, תרשים, דמות, הדמיה, דגימה, סרטון, קובץ קולי וקובץ מוסיקלי, תוכנה, קובץ, קוד מחשב, יישום, פורמט, פרוטוקול, מאגר נתונים וממשק וכל תו, סימן, סמל וצלמית.
6.6.      "נזקק התרומה" – אדם חולה הזקוק לתרומה מסוג מסויים אשר ביקש בכתב מהמפעיל למצוא לו תורמים מתאימים.
6.7.      "תורם" – אדם אשר נרשם לאתר דרך טופס ההרשמה אשר מעוניין לתרום דם עבור נזקק תרומה.
תנאים כלליים וזכויות בתוכן
7.        כל הזכויות באתר, לרבות זכויות היוצרים, ובכלל זה בשם האתר, בתוכן המאוחסן בו, שייכות למפעיל , וזאת בין אם נכללה ביחס למידע ספציפי הודעת זכויות ובין אם לאו, והכל אלא אם נאמר מפורשות אחרות. האמור יחול גם על תוכן שהוכן על ידי המפעיל לשימושו של משתמש – מסויים או בכל מסגרת אחרת – והכל אלא אם המפעיל הסכים אחרת מראש ובכתב.
8.        המפעיל יהיה רשאי לעשות שימוש בתוכנות ובתוכן כאמור לפי שיקול דעתו הבלעדי והחופשי, בכל מקום ובכל אופן, ללא כל הגבלה, וללא צורך בקבלת היתר כלשהו או בתשלום תמורה כלשהי, ובכלל זה למכור, להעביר, להעתיק, לשנות, להשתמש, להציג ולבצע בפומבי, ולהעניק רישיונות משניים בתוכן הנ"ל או בחלק ממנו.
9.      המפעיל יהיה רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, להתאים ו/או להשעות ו/או להפסיק ו/או לשנות ו/או להגביל את האתר, שירותיו – כולם או חלקם – לרבות הרשאות גישה, זמינות פעילויות ושירותים, תכנים שונים, שעות פעילות, וכן תוכנות ו/או ציוד הנדרשים לצורך גישה לאתר ולשירותיו. בכל מקרה, המפעיל לא ישא באחריות לנזקים כלשהם כתוצאה מהאמור, אף אם צפה או היה ביכולתו לצפות נזקים אלה.
10.      המפעיל רשאי לשנות ו/או לתקן ו/או לגרוע ו/או להוסיף תנאים בתנאי השימוש ו/או בחלקם בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה מראש. תנאי השימוש ששונו ו/או תוקנו יפורסמו באתר ויחייבו מרגע פרסומם.
11.      המפעיל יוכל להציע, על פי שיקול דעתו הבלעדי, פעילויות ותכנים מיוחדים בכפוף לתנאים מיוחדים או שונים שיובאו לידיעת המשתמשים או חלק מהם. מובהר בזאת, כי השתתפות בפעילויות ו/או חשיפה לתכנים המיוחדים האמורים תחשבנה כהסכמה לתנאים המיוחדים, אשר יפורטו ככל הניתן בסמוך לכל פעילות מיוחדת שכזו.
12.      המפעיל רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להוסיף בהודעות קישור לאתר ו/או הסבר על שירותי המפעיל, וזאת בכל אופן שימצא לנכון, ובתנאי שהדבר יעשה באופן מכובד וסביר בנסיבות העניין. אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של משתמש בהתאם להוראות כל דין, ובמיוחד הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת.
הצהרות והתחייבויות המשתמשים
13.      המשתמשים מצהירים ומתחייבים כדלקמן:
13.1.    לציית לתנאי השימוש במלואם ולהוראת כל דין במסגרת שימושם באתר.
13.2.    כי כל מידע שימסרו לצורך רישום למאגר המידע ו/או כנדרש בכל מקום באתר, ובכלל זה כל מידע אחר שידרש מהם, יהיה נכון, מדוייק, תואם את המציאות ואינו מטעה.
13.3.    כי אין עליהם כל מניעה בדין להתקשר ולעשות שימוש בשירותי האתר ובכלל זה שהם מעל גיל 18 ורשאים לתרום דם לפי החוק.
13.4.    כי הם מבינים שהמפעיל אינו בר סמכה רפואית וכי כל הרעה במצבו הבריאותי של נזקק התרומה ו/או של התורם אינם בשליטת המפעיל וכי האחריות לבדיקה רפואית חלה עליהם בלבד.
13.5.    כי הם מבינים שהאחריות הרפואית על בדיקת תאימות התורם היא באחריות בית החולים בו תינתן התרומה ואינה באחריות המפעיל.
13.6.    כי הם לבדם יהיו אחראים לכל נזק אשר יגרם להם ו/או לכל צד ג' כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, מהסתמכות על הודעות  ו/או משימוש באתר, וכי ידוע להם כי המפעיל לא ישא באחריות לכל נזק ישיר ו/או עקיף, כספי, בריאותי  או אחר, שיגרם למשתמשים ו/או לצדדים ג' כתוצאה משימוש באתר, מהסתמכות על הודעות  ו/או הסתמכות על התוכן המופיע בו. האמור בסעיף זה יחול גם אם המפעיל צפה או יכול היה לצפות את הנזק מראש.
13.7.    כי ידוע להם שהפרטים האישיים שימסרו על ידם, ככל שימסרו, יאוכסנו בכפוף להוראות כל דין.
13.8.    כי ידוע להם שהמפעיל אינו מספק כל ציוד ו/או תשתיות הדרושים לצורך גישה לאינטרנט ולשם קבלת שירותי האתר, לרבות ציוד טלפוניה, מודמים ותוכנות גישה לאינטרנט.
13.9.    לא להעתיק ו/או להפיץ ו/או לסחור בחלקים כלשהם מהאתר ו/או בתכנים המופיעים בו, אלא לאחר קבלת אישור מראש ובכתב מהמפעיל.
13.10.    לא להשתמש בשירותי האתר ו/או בתוכן המופיע בו שלא במסגרת האתר.
13.11.    כי כל שימוש, שינוי, "הורדה" או הדפסה של תכנים מהאתר וכל קישור (link) אל האתר ו/או אל חלקיו יעשו בכפוף להסכמה מראש ובכתב של המפעיל, ובכפוף לתנאי אותה הסכמה.
רישום כבעל חשבון
14.      משתמשים המעוניינים בכך יכולים ללהרשם ולהיהפך לבעלי חשבון באתר. רישום לאתר מתבצע באמצעות מילוי טופס רישום באתר ו/או התקשרות ישירה עם המפעיל, לפי העניין, כחלק מתהליך רישום המשתמש מתחייב:
14.1.    לספק בכל מקום בו הדבר נדרש מידע מדויק, מלא ומעודכן.
14.2.    לספק כתובת דואר אלקטרוני תקפה (במידה וקיימת).
14.3.    לעדכן את המפעיל בכל מקרה של שינוי בכל מידע רלבנטי אחר על ואודות המשתמש.
15.      המפעיל ימנע ממסירת פרטי המנוי לצדדים שלישיים, אלא אם יהיה מחוייב לעשות כן על פי כל דין ו/או אם המפעיל יעמוד בפני איום כי ינקטו נגדו צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין מעשי ו/או מחדלי המשתמש.
16.      המפעיל רשאי להשתמש בפרטי בעל החשבון לצורך שיפור שירותי האתר.
17.      בעל החשבון יהיה אחראי לשמירת סודיות סיסמתו, וישא באחריות לכל שימוש אשר יעשה בסיסמא, אף אם נעשה ללא אישור. המפעיל לא ישא באחריות כלשהי לנזקים אשר יגרמו כתוצאה משימוש לא מאושר.
18.      מובהר בזאת, כי המפעיל שומר לעצמו את הזכות – לפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי ומכל סיבה שימצא לנכון – שלא לאשר התקשרות עם משתמש.
19.      למפעיל הזכות לבטל מנוי באופן מיידי בכל מקרה של שימוש לרעה באתר ו/או אי עמידה בתנאים הקבועים בתנאי השימוש, וזאת מבלי לגרוע מכל זכות העומדת למפעיל על פי דין ו/או הסכם. למפעיל יהיה שיקול דעת בלעדי, סופי ומוחלט לקבוע מה יהווה "שימוש לרעה", האם ומתי שימוש באתר עולה לכדי הפרת האמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל הסכם ו/או דין. בעל חשבון שחשבונו בוטל לא יזכה בהחזר/זיכוי כלשהו גם אם טרם הביטול לא עלה בידו לעשות שימוש במלוא החבילה שרכש.
שימוש בשירותי האתר
20.      חל איסור מוחלט לעשות באתר ו/או באיזה מחלקיו שימוש אשר נוגד את דיני מדינת ישראל ו/או כל דין אחר (פלילי ו/או אזרחי) החל על משלוח הודעות ו/או על קבלתן. כמו כן, חל איסור מוחלט לשלוח הודעות שיש בהן משום פגיעה כלשהי בכל צד ג', לרבות, אך לא רק: משלוח דואר זבל (spam); הפרה של זכויות קניין רוחני כלשהן; פגיעה בפרטיות; פגיעה בשם הטוב; פגיעה במוניטין; ניבול פה; תועבה והשמצה של כל אדם (לרבות תאגיד); איום; העלבה; הפחדה; והטרדה.
21.      מבלי לגרוע מהאמור המשתמשים מצהירים ומאשרים בזאת, כי הם מכירים ומבינים היטב את הוראות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כפי נוסחו מעת לעת, לרבות כל דבר חקיקה שיבוא במקומו ו/או מכוחו (להלן – "חוק הגנת הפרטיות").

22.      המפעיל, לפי שיקול דעתו הבלעדי, יהיה רשאי מעת לעת – אך לא חייב – לעיין בכל הודעה ולפקח על האמור בה, וכן לאסור ו/או לפסול הודעות – כולן או חלקן – הכל לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המפעיל. המפעיל מצהיר והמשתמשים מסכימים, כי למרות האמור לעיל אין בכך כדי לחייב את המפעיל באופן כלשהו לפקח על כלל ההודעות ו/או על חלקן ו/או על האמור בהן, וכי האחריות על ההודעות ו/או על חלקן ו/או על האמור בהן הינה ותישאר של המשתמש. בכל מקרה אין באמור בסעיף זה כדי לגרוע מחובותיו של משתמש בהתאם להוראות כל דין, ובמיוחד הוראות סעיף 30א לחוק התקשורת.
הגבלת אחריות
23.      שירותי האתר וכל תוספת לשירותים אלה ניתנים כפי שהם (AS IS). המפעיל אינו מתחייב ואף לא יהא אחראי כלפי משתמשי האתר בכל הנוגע לאיכות השירותים ו/או לתוכן באתר ו/או לזמינות השירותים שבו.
24.      למען הסר ספק מוצהר בזאת, כי המפעיל נוקט בצעדים סבירים על מנת לאבטח את האתר ולהבטיח את פעילותו התקינה, אך בכל מקרה לא יהיה אחראי לכל הפסקה, האטה, אובדן מידע, גניבת מידע, נזק למחשב, נזק לתשתית, הפרעה, וירוס, סוס טרויאני, פרצה, תקלה, כשל חומרה ו/או תוכנה ו/או קווי תקשורת, או פגם כלשהו באבטחה, תהא סיבתם אשר תהא (להלן – "כשל אפשרי"), ככל שיגרמו למשתמשים לרבות נזקיהם ו/או הוצאותיהם. השימוש באתר ובשירותיו נעשה על אחריותם הבלעדית של המשתמשים. האמור יחול אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור.
25.      למען הסר ספק המשתמשים מצהירים ומאשרים, כי האמור לעיל בסעיף 30 יחול גם בכל הנוגע למסירת פרטיהם האישיים.
26.      לשם הפעלת האתר ואספקת שירותי האתר המפעיל עשוי להיעזר בשירותיהם של ספקים חיצוניים. המפעיל לא יהיה אחראי לטיב, לאיכות, לרמת שירותים, לרמת ציוד, ולכל כשל אפשרי אצל ספק חיצוני ו/או לתוצאותיו, אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את הכשל האפשרי ו/או את התוצאה כאמור. כמו כן במקרה בו בשל הפסקת ההתקשרות של המפעיל עם ספק חיצוני לא יוכל המפעיל לספק את שירותי האתר – כולם או חלקם – יהיה המפעיל רשאי להפסיק את ההתקשרות עם המשתמשים באותו שירות או להפסיק את אספקת השירות.
27.      כמו כן, המשתמשים מצהירים, כי ידוע להם ומוסכם עליהם שקיימת אפשרות שהודעות לא תגענה לנמען ו/או תגענה אליו באופן לקוי, ובכלל זה באופן חלקי, כפול או לאחר שיהוי, ובכלל זה שיהוי משמעותי ממועד השליחה, והכל ללא קשר למפעיל ושלא בשליטתו. האמור יחול לגבי הודעות מכל מין וסוג ובכל פורמט שהוא (לרבות דוא"ל, SMS ופקס). המשתמשים מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בגין האמור, אף אם המפעיל צפה או היה ביכולתו לצפות את האמור, ומסכימים כי בכל מקרה הם לא יהיו פטורים מתשלום מלא בגין משלוח ההודעות.
28.      מבלי לגרוע מהאמור בתנאי שימוש אלה, המפעיל לא ישא באחריות ביחס לתכנים אשר יתפרסמו באתר ו/או ביחס לאמור בהודעות שישלחו במסגרת השימוש באתר ו/או ביחס לכל תוצאה ו/או נזק בשל משלוחם ו/או פרסומם ו/או הסתמכות עליהם ו/או שימוש בהם. השימוש באתר הינו על אחריותו של המשתמש בלבד, והמפעיל לא ישא באחריות כלשהי בשל כך, אף אם ידע או היה עליו לדעת על נזק ו/או על תוצאה צפויים כאמור.
29.      האמור בסעיף 35 לעיל והאחריות בכל הקשור לשימוש באתר לפי תנאי שימוש אלה יחולו בכל מקרה על המשתמש, וזאת גם אם השליחה הטכנית של ההודעה נעשית באמצעות המפעיל  ו/או מכתובת דוא"ל של האתר.
30.      ידוע למשתמשים, כי הודעות שישלחו באמצעות האתר יכול שיהיו חשופות לכל משתמשי האינטרנט. המשתמשים מוותרים בזאת מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי המפעיל בקשר לאמור, לרבות בקשר לתגובות שיתקבלו להודעות ו/או בקשר לכל תוצאה ו/או נזק שיגרמו למשתמש ו/או לרכושו בעקבות ההודעות הנ"ל, כולל פגיעה בשם טוב ו/או במוניטין.
31.      קבלת הודעות דרך האתר אינם מהווים המלצה או עידוד לללכת לתרום דם בכל מחיר או בניגוד להמלצות רופא. המפעיל אינו ולא יהיה בר סמכה רפואית ולא ישא באחריות על תרומה שתיעשה בעקבות הודעה, פרסומת או מודעה – לפי העניין – ולא ישא באחריות למצבו הרפואי של המשתמש ואו הלקוח הרשום בעקבות התרומה.
32.      באתר עשויים להופיע קישורים (links) לאתרים אחרים, ישראלים או זרים. המפעיל אינו אחראי לאתרים אלה, לתכנים שבהם או לשירותים המוצעים בהם. הימצאות קישורים לאתרים אחרים אינה מהווה המלצה לבקר באיזה מהם ו/או להשתמש בשירותיהם. המפעיל מצהיר, כי לא ננקטו מטעמו צעדים לבדוק את נכונות או מהימנות התכנים הכלולים באתרים האחרים הנ"ל, או את השירותים ו/או המוצרים המוצעים דרך אתרים כאמור, או את התאמתם למשתמשים כאלה או אחרים. המפעיל ממליץ לבדוק היטב כל אתר אחר לפני גלישה בו ו/או נטילת חלק בפעילויות המוצעות בו, ובכל מקרה – כל מי שנכנס לאתר אחר באמצעות קישור מהאתר עושה זאת על אחריותו בלבד.
33. כל משתמש מתחייב בזאת לפצות ולשפות את המפעיל מייד עם דרישה ראשונה בגין כל נזק, הפסד, פגיעה בשם טוב, פגיעה במוניטין, תשלום והוצאה שיגרמו למפעיל בקשר לגלישה באתר ו/או לשימוש של המשתמש בשירותי האתר ו/או בקשר להפרת האמור בתנאי שימוש אלה ו/או בכל הסכם אחר בין המפעיל לבין המשתמש, לרבות הוצאות משפטית, שכ"ט עו"ד וקנסות, והכל בתוספת ריבית והצמדה כדין. למען הסר ספק, האמור בסעיף זה חל גם על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה של צד ג' כנגד המפעיל.
34. במידה והמפעיל יתבע לדין בקשר עם הפרת תנאי השימוש על ידי משתמש, הוא שומר על זכותו לנהל את ההגנה בעצמו בהליכים שינקטו כנגדו, והמשתמש מתחייב לשתף פעולה עם המפעיל בכל הליך משפטי כאמור.
35. התחייבויות המשתמשים לפצות ולשפות את המפעיל כאמור בתנאי שימוש אלה ישארו בתוקפן גם לאחר סיום הגלישה ו/או סיום השימוש באתר, ובלבד שעילת הפיצוי ו/או השיפוי קשורה לגלישה באתר ו/או לשימוש באתר.
שונות
36.      המפעיל בלבד יהא רשאית להמחות, להעביר או לשעבד את זכויותיו או את התחייבויותיו לפי תנאי שימוש אלה לכל צד ג' לפי בחירתה, ובתנאי שזכויות המשתמש לא תפגענה.
37.      על תנאי השימוש ועל כל סכסוך הנובע או הקשור בשימוש באתר ו/או בתוכן המופיע בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל עניין הנובע ו/או הנוגע לשימוש באתר ו/או לתכנים המוצגים בו ו/או לתנאי השימוש ידון אך ורק בבית המשפט המוסמך בתל אביב – יפו, ובו בלבד.
38.      תנאי השימוש, המהווים כאמור הסכם מחייב בין המפעיל לבין המשתמש, ממצים את ההסכמות בין הצדדים ובאים במקום כל מצג ו/או התחייבות ו/או הסכמה שניתנו בכתב ו/או בעל פה על ידי מי מהצדדים.
39.      שום ויתור, הנחה, הימנעות או שיהוי של המפעיל במימוש זכויותיו על פי הסכם זה לא יתפרשו כויתור או מניעה אלא אם נעשו בכתב.
40.      המפעיל יהא רשאי לשלוח הודעות שונות למשתמש באחת מהדרכים הבאות, לפי בחירתו הבלעדית של המפעיל:
41.1.    באמצעות הודעה בחלון מידע כללי באתר.
41.2.    באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש כפי שנמסרה על ידו.
41.3.    שיחת טלפון.
41.4.    הודעת SMS.
41.5.    הודעת פקס.
41.6.    מכתב בדואר.
42.      כל משתמש רשאי להעביר למפעיל הודעות באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת: support@trumatdam.co.il או לפי הכתובת אורן מירון, משעול ביתר 6/10 באר שבע.
43.      כל ההודעות שישלחו לאתר יחשבו כאילו התקבלו ביום העסקים הבא לאחר המועד אשר בו נתקבלו בפועל. במקרה של הודעות שישלחו למשתמש באמצעות האתר, אלה יחשבו כאילו נמסרו במועד בו נעשה השימוש הראשון בשירותי האתר לאחר משלוח ההודעה.

7 תגובות to “תנאי שימוש”

 1. מאת אהובה קדוש:

  בהצלחה!

 2. מאת איריס אפרת:

  כל הכבוד

 3. מאת דורון אליהו:

  כל הכבוד על היוזמה – שלא נזדקק אך אם כן אני מאחל שתהיה לי הזכות להציל חיים

 4. מאת כהן סיגל גולנה:

  יישר כח

 5. מאת רוני:

  אני מאשר ומברך על היוזמה בהצלחה

 6. מאת ליאורה חסון:

  הצלחה במפעל מבורך זה והלואי ויהיו הרבה הצלחות בתרומה להצלת חיים.

 7. מאת דבורה רוזן:

  מעשה מבורך צו השעה בהצלחה !!!

השארת תגובה

(נדרש)

(נדרש)


שבע + = 8

© 2010 תרומת דם להצלת חיים - http://www.trumatdam.co.il צוות האתר מודה לכם על כך שאתם עוזרים להציל חיים. Suffusion WordPress theme by Sayontan Sinha